• DF TEST
  • DF TEST
  • DF TEST
  • DF TEST

  ข้อมูลผลิตภัณฑ์

  • บัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่

   -
  • สินเชื่อผ่อนชำระโทรศัพท์มือถือแคชจอย

   -
  • สินเชื่ออเนกประสงค์แคชจอย

   สินเชื่อเงินก้อนอเนกประสงค์ วงเงินอนุมัติสูงสุด 1 ล้านบาท ผ่อนสบาย 12-60 เดือน
    สินเชื่อหมุนเวียนแคชจอย
    กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนทุกช่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับแจ้งสิทธิประโยชน์และแนะนำผลิตภัณฑ์

    ท่านมีสินเชื่อที่ใดบ้าง

    แนบเอกสาร เพิ่มโอกาสวงเงินสูงยิ่งขึ้น (ไม่มีเอกสารก็ได้)     สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารเพื่อโอนเงิน (ชื่อบัญชีของผู้สมัครและภายใน 6 เดือนต้องมีการเคลื่อนไหวของบัญชี)

    ข้าพเจ้าตกลงและให้ความยินยอมแก่บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด (“บริษัท”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทสามารถติดต่อและดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการสมัครใช้บริการรวมถึงการให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท

    ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัท เก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว อาทิ เชื้อชาติ ศาสนา และหมู่เลือด เป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการสมัครของข้าพเจ้า นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

    หมายเหตุ : บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลของท่านที่ได้ให้ไว้กับบริษัทผ่านช่องทางเว็บไซต์ เป็นระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ให้ข้อมูล หากพบปัญหาหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม โทร. 1258

    คำนวณยอดผ่อนเบื้องต้น

    วงเงินและผลการคำนวณเป็นตัวเลขโดยประมาณการเท่านั้น

    หมายเหตุ: 
    - อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 25% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก)
    - ผลการคำนวณข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ยอดเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามยอดชำระและระยะเวลาการผ่อนชำระ
    - จำนวนเงินผ่อนชำระจะเป็นไปตามผลการคำนวณข้างต้นต่อเมื่อลูกค้าชำระเงินครบถ้วน และตรงตามกำหนดเวลาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเท่านั้น
    - บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับชำระในแต่ละรอบบัญชีไปตัดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินก่อน แล้วจึงนำเงินส่วนที่เหลือไปตัดเงินต้น
     • รายละเอียดการสมัครสินเชื่อ

      • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน
      • สามารถกู้เพิ่มได้ แม้จะยังไม่ปิดบัญชี
      • ปิดบัญชีก่อนกำหนด ไม่เสียค่ายกเลิกสัญญา ลิงค์

      วงเงินสินเชื่อ

      • สำหรับผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 30,000 บาท วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 2.0 เท่า ของรายได้ต่อเดือน (จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564) และมีสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่ง ประเทศไทยกับสถาบันทางการเงินอื่นไม่เกิน 3 สถาบัน
      • สำหรับผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาท วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อ เดือนหรือไม่เกิน 300,000 บาท แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะต่ำกว่า
     • รายละเอียดการสมัครสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลสำหรับสำหรับเจ้าของกิจการส่วนบุคคล

      คุณสมบัติ

      • อายุ 20-55 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
      • รายได้ประจำ 150,000 บาทขึ้นไป
      • มีเบอร์พื้นฐานที่ทำงาน ที่สามารถติดต่อได้
      • สัญชาติไทย

      เอกสารการสมัคร

      • 1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
      • 2. เอกสารแสดงรายได้
       - Statement หรือรายการเดินบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 12 เดือนล่าสุดติดต่อกัน
      • 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารเพื่อโอนเงิน (ชื่อบัญชีของผู้สมัครและภายใน 6 เดือนต้องมีการเคลื่อนไหวของบัญชี ยกเว้น ออมสิน,ธ.ก.ส,ธ.อ.ส)
     • รายละเอียดการสมัครสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลสำหรับพนักงานประจำ้า

      คุณสมบัติ

      • อายุ 20-55 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
      • รายได้ประจำ 12,000 บาทขึ้นไป
      • มีเบอร์พื้นฐานที่ทำงาน ที่สามารถติดต่อได้
      • อายุงาน 6 เดือน ขึ้นไป
      • สัญชาติไทย
      • รับเงินเดือนโอนผ่านธนาคาร

      เอกสารการสมัคร

      • 1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
      • 2. เอกสารแสดงรายได้ - สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนฉบับจริงหรือสำเนา (ล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน) ยื่นควบคู่กับ Statement หรือรายการเดินบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุดติดต่อกัน หรือ - Statement หรือรายการเดินบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุดติดต่อกัน (กรณีไม่มีสลิปหรือหนังสือรับรองเงินเดือน)
      • 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารเพื่อโอนเงิน (ชื่อบัญชีของผู้สมัครและภายใน 6 เดือนต้องมีการเคลื่อนไหวของบัญชี ยกเว้น ออมสิน,ธ.ก.ส,ธ.อ.ส)

    สาขาใกล้คุณ